Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

                   เทพบดีองค์กลาง

     พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ พระหัตถ์ขวาประสาทพร มีหน้าที่รักษาความเป็นธรรม เปรียบเสมือนรัฐบาล ซึ่งทำหน้าที่รักษาความเป็นธรรมและอำนวยประโยชน์สุข ให้แก่ประชาชน โดยมีกฎหมายเป็นเครื่องมือ

                   เทพบดีผู้อยู่เบื้องขวา
     พระหัตถ์ขวาถือม้วนสารา หมายถึง นายจ้าง

                   เทพบดีผู้อยู่เบื้องซ้าย
     พระหัตถ์ขวาถือผึ่ง พระหัตถ์ซ้ายถือดิ่ง หมายถึง ลูกจ้าง ทั้งสามองค์เหาะลอยเปล่งรัศมีอยู่เหนือลายเมฆ ภายในวงกลมเดียวกัน ซึ่งมีความหมายถึง ความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจกันทุกฝ่าย เพื่อความเจริญ ก้าวหน้า ในกิจการันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชาติ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
188 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร/โทรสาร 0-3471-1899
E-mail : labour_ss@hotmail.com