Make your own free website on Tripod.com

                                             กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
ประกาศกระทรวงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
188 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร/โทรสาร 0-3471-1899
E-mail : labour_ss@hotmail.com