Make your own free website on Tripod.com
LINK

กระทรวงมหาดไทย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
บ้านปราโมทย์
ภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
บางยี่รงค์
โครงการชลประทาน
บางพรหม
บางกุ้ง
กระดังงา
บางคนที
ยี่สาร
แพรกหนามแดง
แควอ้อม
ยายแพง
จอมปลวก
โรงหีบ

 

 

 

 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
188 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร/โทรสาร 0-3471-1899
E-mail : labour_ss@hotmail.com